Skip to content

โรงพยาบาลสัตว์น้ำ

บ่อยครั้ง ที่ปลาเราป่วย ด้วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ย่อม นำความไม่สบายใจ มาสู่ ผู้ เป็นเจ้าของ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ วัตถุประสงค์ ของ section นี้ เพื่อเป็น ที่พึ่ง ทางด้านข้อมูล เกี่ยวกับโรค และ อาการผิด ปกติต่างๆ ที่พบได้บ่อย ให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และ ใช้เป็นแนวทาง รักษา โรคปลาอย่างถูกวิธี

Gurus

Consult your case กรุณากรอก รายละเอียด ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องใน การวินิจฉัย และ ให้แนวทางแก้ไขปัญหาของท่าน

Error Please login before ask your question. กรุณา เข้าสู่ระบบก่อนตั้งหรือตอบกระทู้