kikpen
[2012-05-28 19:30:10]

สถานที่เลี้ยงไม่ควรใช้กระถางต้นไม้คับ ควรไช้บ่อหรือไม่ก้ตู้คับ +ไม่ควรเลี้ยงนอกบ้านเพราะฝนจะทำไห้ปลาป่วยฝนมีเชื้อโรคใช้น้ำอะไรคับน้ำปะปาไม่ควรเลี้ยงควรใช้น้ำกรองควรทำที่กรองด้วยจะดีมาก

อ่านความคิดเห็น 0