0000620

การอบรม “จะเลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรให้มีความสุข และสนุกกับการเลี้ยง”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล จุฬาลากรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรม “จะเลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรให้มีความสุข และสนุกกับการเลี้ยง” เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปลาสวยงามในตู้ปลา ซึ่งเนื้อหาการอบรมฯ ครั้งนี้จะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบ้านปลา การทำระบบกรองน้ำของตู้ปลาอย่างมีประสิทธิภาพ การสาธิตการจัดตู้ปลา และ Workshop การจัดตู้ปลาด้วยตัวเองในช่วงบ่าย พร้อมการประกวดจัดตู้ปลาชิงรางวัลด้วย โดยการอบรมฯ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 (วันหยุดชดเชย) เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ชั้น M อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3KiYUk1MH6f1jjJX7

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม*

  • บุคคลทั่วไป มีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
  • นิสิต นักศึกษาทั่วไป มีค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท
  • นิสิต จุฬาฯ ที่เคยลงทะเบียนวิชา Pet Care ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

* หมายเหตุ – ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารว่าง – อาหารกลางวัน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว


Reference Resource: https://www.chula.ac.th/news/23304/

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง