Ceramic Ring เซรามิค ริง สำหรับกรองน้ำบ่อปลา น้ำหนัก 500 กรัม

Ceramic Ring เซรามิค ริง สำหรับกรองน้ำบ่อปลา น้ำหนัก 500 กรัม
160.00 บาท 200.00 บาท

Ceramic Ring เซรามิค ริง สำหรับกรองน้ำบ่อปลา น้ำหนัก 500 กรัมเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรีย ช่วยย่อยเศษอาหาร ตะกอนทำให้น้ำมีคุณภาพน้ำดีขึ้น น้ำใสขึ้นอายุการใช้งานนานใส่ในถังกรองน้ำ กรองนอก และระบบกรองต่างๆน้ำหนัก 5 ขีด

Ceramic Ring เซรามิค ริง สำหรับกรองน้ำบ่อปลา น้ำหนัก 500 กรัม
160.00 บาท 200.00 บาท

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง