Constantine9
[2013-10-07 22:22:14]

ปลาช่อนอะเมซอน  (Arapaima gigas) 
 ขนาดที่จำหน่าย สินค้าที่มีในปัจุบัน

                      
Size 6-7 นิ้ว                  
Size 10-12  นิ้ว                
Size 19-20 นิ้ว.            
Size  80-90 cm.            
Size 1.2 เมตร                
Size 1.5 เมตร        
                
ปลาเกรดแดง Super RED 
Size 1.2 เมตร               
Size 1.5 เมตร               

   โทรสอบถามราคาได้ที่ 081-1329761 , 086-3360212 ส่ง ทั่วประเทศ และ ต่างประเทศ

อ่านความคิดเห็น 1