บ้านลูกอ๊อด

บ้านลูกอ๊อด จำหนายปลาสวยงาม เช่นปลาเทวดาหลากชนิด ปลาหมอแคระแรม ทุกชนิด

ร้านนับ 9 อควาเรียม

จำหน่ายปลาสำหรับพรรณไม้น้ำ