Polypteriformes

Polypteridae

ครอบครัวนของปลา ไบเคอร์ หรือ ปลาบิเชียที่อาศัยอยู่ใน ทวีปอัฟริกา เท่านั้น ลำตัว จะยาว คล้ายปลาไหล ปกคลุม ด้วย เกล็ด ที่หนาเป็นเกราะ ปลาชนิดนี้ มี กระเพาะ ลม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนซ้าย จะเล็กกว่า ด้านขวา และทำหน้าที่ เป็นอวัยวะ ช่วยหายใจ ลูกปลาขนาดเล็กๆ จะมีพู่เหงือก ซึ่งจะลดรูปหายไป เมื่อปลาโตเต็มที่ โดยมากชนิด เมื่อโตเต็มที่แล้ว มีขนาดน้อยกว่า 30 เซนติเมตร

Polypterus Senegalus

Gray bichir , บิเชีย

Polypterus retropinnis

บิเชียอัฟริกาตะวันออก west african bichir