Osteoglossiformes

อันดับของปลาในครอบครัวปลาลิ้นแข็ง ลักษณะเด่น ของครอบครัว ที่อยู่ในกลุ่มครอบครัว นี้ จะมีลิ้นเป็นกระดูกแข็ง Bonytongues ครอบครัว ที่เรารู้จักดี ได้แก่ ครอบครัวปลาอะโรวาน่า ครอบครัวปลากราย นอกจากนี้ ก็ยังมี อีก ครอบครัวของปลาไหลผี อะบาอะบา ครอบครัวปลาผีเสื้อ และครอบครัวของปลางวงช้างหรือ มอไมริค Mormyrids

Arapaimidae

ครอบครัว ของปลาช่อนยักษ์ อะราไพม่า หรือ พิรารูคู ปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ อีกหนึ่งสมาชิกของปลาในครอบครัวนี้ คือ เจ้าอโรวาน่าอัฟริกา

Osteoglossidae

ครอบครัวของปลา ที่พบ แพร่ กระจายอยู่ ทุกทวีป ยกเว้น ทวีปยุโรป พบ 1 ชนิดในทวีปอัฟริกา 3 ชนิด ในอเมริกาใต้ 1 ชนิด ในทวีปเอเชีย และอีก 2 ชนิด ใน ทวีปออสเตรเลีย ลักษณะเด่น ของปลาที่อยู่ในครอบครัว นี้ จะมี เกล็ด ขนาดใหญ่ ส่วนมาก มีหนวด 1 คู่ ยกเว้น อะโรวาน่า จากอัฟริกา และ อะราไพม่า ที่ไม่มี ปลาในครอบครัว จัดเป็นปลาที่นิยม เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม บ่อยครั้ง จะพบตาม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องจาก ปลาชนิดนี้ มีขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่ ปลาอะราไพม่า จัดเป็นปลาน้ำจืด ตัวหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่ มีขนาด ถึง 2.5-3.0 เมตร