Polypteriformes

อันดับของปลาในกลุ่มครอบครัวปลาบิเชีย จัดเป็น กลุ่มครอบครัว ปลาโบราณ กลุ่มหนึ่งซึ่ง เชื่อกันว่า เป็นกลุ่มแรก ของบรรพบุรุษของปลากระดูกแข็ง มีเกล็ดแบบกานอย Ganoid scale ครีบหลัง จะประกอบไปด้วย 5-18 ครีบย่อย มีปอดใช้ในการหายใจ โตเต็มที่ กว่า 90 เซนติเมตร ในบางชนิด หากินในเวลากลางคืน อาหารในธรรมชาติ ได้แก่ ปลาพวก หนอน ตัวอ่อน แมลง และปลาขนาดเล็ก

Polypteridae

ครอบครัวนของปลา ไบเคอร์ หรือ ปลาบิเชียที่อาศัยอยู่ใน ทวีปอัฟริกา เท่านั้น ลำตัว จะยาว คล้ายปลาไหล ปกคลุม ด้วย เกล็ด ที่หนาเป็นเกราะ ปลาชนิดนี้ มี กระเพาะ ลม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนซ้าย จะเล็กกว่า ด้านขวา และทำหน้าที่ เป็นอวัยวะ ช่วยหายใจ ลูกปลาขนาดเล็กๆ จะมีพู่เหงือก ซึ่งจะลดรูปหายไป เมื่อปลาโตเต็มที่ โดยมากชนิด เมื่อโตเต็มที่แล้ว มีขนาดน้อยกว่า 30 เซนติเมตร