Siluriformes

Pangasiidae

ครอบครัว Pangasiidae เป็นครอบครัว ที่ มีสมาชิก ปลา มากมาย ร่วมๆ ร้อย ชนิด ที่รู้จักกันดี ก็ได้แก่ ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลาในครอบครัวนี้ จะมีลักษณะรูปร่าง ที่คล้าย ปลา ฉลาม (Shark Catfishes) พบ แพร่กระจาย ในแถบทางตอนใต้ของทวีปเอเชียเท่านั้น

Pangasius sanitwongsei

ปลาเทพา (Giant Pangasius )